Dosen Prodi

Kaprodi/ Kajur Ilmu Falak

Moh. Khasan, M.Ag.

Sekjur Ilmu Falak

Ahmad Munif, M.S.I.

(DAFTAR DOSEN PROGRAM STUDI S1 ILMU FALAK)

1.Drs.H. Maksun, M.Ag.

2.Dr. H.Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

3.Ahmad Syifaul Anam, S.H.I., M.H.

4.Hj. Noor Rosyidah, M.SI.

5.Siti Rofi’ah, M.H.

6.Ahmad Fuad Al-Anshary, S. HI., M.S.I.

7. Muhammad Nurkhanif, M.S.I

8. Ahmad Zubairi, M.H.I.

9. Karis Lusdianto, M.S.I

10. Muhamad Zainal Mawahib, M.H.